Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym skrócie RODO przedstawiamy klauzulę informacyjną odnośnie przetwarzania danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Połaniec, a co za tym idzie administratora strona smpolaniec.com.pl.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zawiera następujące punkty:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Połaniec, z siedzibą w 28-230 Połaniec, ul. Hugona Kołłątaja 1/5A, o adresie email: sekretariat@smpolaniec.com.pl, nr tel: (015) 8650290 .
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
  Dane jakie będą przetwarzane niezbędne są przede wszystkim do rejestracji na stronie i możliwości logowania jako lokator współdzielni, a także dostępu do niektórych zakładek i informacji zawartych na stronie smpolaniec.com.pl.
  Dane są przetwarzane na potrzeby rejestracji i logowania do systemu EBOK smpolaniec.com.pl, a także na potrzeby formularzy kontaktowych oraz tych do zgłaszania awarii, usterek, sugestii oraz zapytań, oraz do odpowiedzi na pytania zadane przez użytkowników strony smpolaniec.com.pl.
  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji oraz wysłania formularzy kontaktowych. Jeśli nie chcą Państwo podawać żadnych danych osobowych, prosimy o niekorzystanie z formularza rejestracji oraz formularzy kontaktowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:
  – ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
  – ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  – ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
  – ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  – ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  – Kodeksu postępowania cywilnego,
  – Kodeksu cywilnego,
  – Regulaminu Spółdzielni
 4. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom do tego upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do żadnych państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, w tym żadnych Państw i organizacji spoza UE.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, oraz ich usunięcia.
  W razie któregokolwiek wypadków z powyższych prosimy o skontaktowanie się z administratorem strony smpolaniec.com.pl lub sekretariatem Spółdzielni Mieszkaniowej Połaniec, email: sekretariat@smpolaniec.com.pl , nr tel: (015) 8650290.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO, a także do stosownego Inspektora Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym także do dostępu do części zakładem i informacji znajdujących się na stronie.
 10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 11. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 20 lutego 2020 r.