Apel Państwowej Straży Pożarnej

W związku z trwającym sezonem grzewczym 2021-2022 w październiku 2021 r.  rozpoczęła się ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna pt. CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA”. Kampania dotyczy zagrożeń związanych z możliwością powstawania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatrucia tlenkiem węgla. Celem akcji jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla. 
Więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/kgpsp/czujka-na-strazy-twojego-bezpieczenstwa-sezon-grzewczy–2021-2022

Poniżej zamieszczamy Apel Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej                  w Staszowie st. bryg. mgr inż. Rafała Gajewicza dotyczący wyżej wymienionej kampanii.

Informacja o usługach firmy Efektywniej

Misją Efektywniej jest działalność prowadząca do efektywnego gospodarowania energią, podnoszenie świadomości i zaszczepianie dobrych praktyk i rozwiązań w przedsiębiorstwach oraz w domach prywatnych.  

EFEKTYWNIEJ to firma, która posiada wpis do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (w zakładce audytorzy energetyczni). Posiadamy uprawnienia do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej.

Oferta firmy EFEKTYWNIEJ:

1. Wykonywanie przemysłowych audytów energetycznych.  Audyt energetyczny w przemyśle to identyfikacja potencjału w zakresie możliwości zmniejszenia zużycia energii, przy zachowaniu parametrów użytkowych i funkcji obiektu budowlanego, instalacji przemysłowej czy energetycznej. Audyt dostarcza również informacji o efektywności ekonomicznej przedsięwzięć usprawniających, służących poprawie efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny budynku przemysłowego ma na celu wskazanie możliwych do realizacji usprawnień w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na energie służącą zapewnieniu w pomieszczeniach produkcyjnych warunków umożliwiających realizacje odbywającego się tam procesu produkcyjnego lub technologicznego.

2. Wykonywanie audytów efektywności energetycznej. Tego typu audyt jest wymogiem nałożonym na inwestorów treścią Ustawy o Efektywności Energetycznej. Służy ona w pierwszej kolejności precyzyjnemu opracowaniu szczegółowej analizy zużycia energii. Tym samym pozwala wykryć wszelkie nieprawidłowości oraz źródła bezpodstawnej utraty energii. Jednak audyty efektywności energetycznej uwzględniają również analizę stanu technicznego samego budynku, czy też konkretnego urządzenia, maszyny, a nawet instalacji – jeżeli jej ocenie mają służyć. Na podstawie zgromadzonych w raporcie końcowym wniosków, przedstawione zostają proponowane sposoby poprawy obecnej sytuacji. Celem wdrożenia sugerowanych zmian jest przede wszystkim znacząca poprawa opłacalności ekonomicznej oraz zwiększenie oszczędności stosowanych rozwiązań.

3. Wykonywanie audytów energetycznych pod dofinansowania: NFOŚiGW, WFOŚiGW. Firma Efektywniej wykonuje audyty energetyczne dla obiektów, które startują w projektach finansowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4. Wykonywanie audytów energetycznych na potrzeby premii termomodernizacyjnej. Jest to opracowaniem określającym zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego

5. Analiza zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii. opracowanie koncepcji wykorzystania OZE dla zaspokojenia potrzeb grzewczych obiektów oraz instalacji przemysłowych:

– analizy opłacalności wykorzystania OZE- pomoc w pozyskaniu finansowania OZE

Specjalizujemy się w analizach zastosowania pomp ciepła, kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kogeneracji oraz trigeneracji. 

6. Wykonywanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. To dokument pozwalający nakreślić długoterminową wizję rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. 

7. Wykonywanie studium wykonalności oraz wniosków aplikacyjnych pod dofinansowania.  Studium wykonalności oznacza ocenę i analizę potencjału projektu, która ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia. Składa się z analizy rynku, analizy ekonomicznej, analizy technicznej, strategicznej. 

8. Szkolenia: Firma Efektywniej prowadzi szeroki tematycznie zakres szkoleń: certyfikacja energetyczna budynków, audyty energetyczne, audyting energetyczny, audyty przemysłowe, szkolenia z Odnawialnych Źródeł Energii, szkolenia dla Gmin (zarządzanie energią w Gminach, systemy zarządzania energią w budynkach, Odnawialne Źródła Energii, wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie energooszczędne)