Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej POŁANIEC w 2019r.

Zgodnie z § 22 ust. 1  Statutu Spółdzielni oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 3/2019 z dnia 10.04.2019r. w sprawie zatwierdzenia materiałów i porządku obrad na Walne Zgromadzenie, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” zawiadamia, że dnia 21.05.2019r. (wtorek) o godz. 17:00 w małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego A.K. „Jędrusie” w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 23 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec”

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3. Wybór prezydium.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia – uchwała nr 1/2019.
5. Wybór Komisji:
a) Mandatowo – Skrutacyjnej,
b) Uchwał i Wniosków,
6. Zapoznanie z treścią §19-§31 Statutu Spółdzielni dotyczącą sposobu obradowania
i uprawnień Walnego Zgromadzenia.
7. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 24.04.2018r.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu  z działalności Spółdzielni za 2018 rok
i informacji nt. realizacji podjętych uchwał i spraw zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2018r.
9. Informacja na temat realizacji wniosków polustracyjnych.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2018r.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r.
12. Dyskusja i wolne wnioski.
13. Przedstawienie projektów oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie, po stwierdzeniu przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawomocności zebrania, uchwał w sprawie:

 • Nr 2 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r.,
 • Nr 3 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018r.,
 • Nr 4 przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2018r.,
 • Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu:
 • Nr 5 Prezesowi Zarządu Danucie Kotlarz za 2018r.,
 • Nr 6 Z-cy Prezesa Zarządu Alinie Kubica za 2018r.,
 • Nr 7 Z-cy Prezesa Zarządu Józefowi Romanowskiemu za 2018r.,
 • Nr 8 przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2018,
 • Nr 9 rozliczenia różnicy między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi za 2018r.,
 • Nr 10 uchwalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady,
 • Nr 11 oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „Połaniec” może zaciągnąć.

14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Uchwałą nr 12/2019.
15. Poinformowanie o terminie i sposobie podania do wiadomości wszystkim członkom Spółdzielni informacji o podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwałach.
16. Zakończenie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do zapoznania w biurze Zarządu Spółdzielni od dnia 30.04.2019r. w godz. od 800 do 1500.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad co najmniej na 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Uzupełniony porządek obrad i projekty uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań wykłada się w lokalu  spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 9 września 2017r, członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście  albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i przekazane w oryginale obsłudze WZ przy podpisywaniu listy obecności i dołączone do protokołu WZ. Członek Spółdzielni może skorzystać z wzoru pełnomocnictwa przygotowanego przez Spółdzielnię lub zredagować jego treść samodzielnie.

Członkowie Spółdzielni i pełnomocnicy biorący udział w Walnym Zgromadzeniu proszeni są o zabranie dokumentu tożsamości.

Do pobrania druk pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej “Połaniec”: pelnomocnictwo_2019.pdf