Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” w 2023r.

                        Zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Spółdzielni oraz Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 4/2023 z dnia 26.04.2023r. w sprawie zatwierdzenia materiałów i porządku obrad na Walne Zgromadzenie, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” zawiadamia, że dnia 14.06.2023r. (środa) o godz. 17:00 w małej sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego A.K. „Jędrusie” w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej 23 odbędzie się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec”

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odczytanie listy pisemnych pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
 3. Wybór prezydium.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia – Uchwała Nr 1/2023.
 5. Wybór Komisji: a) Mandatowo – Skrutacyjnej, b) Uchwał i Wniosków, c) Wyborczej.
 6. Zapoznanie z treścią § 19 – § 31 Statutu Spółdzielni dotyczącą sposobu obradowania i uprawnień Walnego Zgromadzenia.
 7. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 21.05.2019r.
 8. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec”.
 9. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na delegata na X Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.
 10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019r., 2020r., 2021r., 2022r., informacji nt. realizacji podjętych uchwał i spraw zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2019r. oraz kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” na lata 2023-2026.
 11. Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej przez Małopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie w 2019r. pełnej lustracji SM „Połaniec” za lata 2016-2018 oraz syntezy z przeprowadzonej pełnej lustracji w SM „Połaniec” w 2022r. obejmującej lata 2019-2021.
 12. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za 2019r., 2020r., 2021r., 2022r.
 13. Przeprowadzenie tajnych wyborów:
 14. a) do Rady Nadzorczej SM „Połaniec”
 15. b) delegata na X Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.
 16. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 2019r. do 2022r.
 17. Dyskusja i wolne wnioski.
 18. Przedstawienie projektów oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie, po stwierdzeniu przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną prawomocności zebrania, uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019r., 2020r., 2021r., 2022r. (Uchwały Nr 2/2023, Nr 3/2023, Nr 4/2023, Nr 5/2023).
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019r., 2020r., 2021r., 2022r., (Uchwały Nr 6/2023, Nr 7/2023, Nr 8/2023, Nr 9/2023).
 • przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółdzielni od 2019r. do 2022r. (Uchwała Nr 10/2023).
 • Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu:
 • Prezesowi Zarządu Danucie Kotlarz za 2019r., 2020r., 2021r., 2022r. (Uchwały Nr 11/2023, Nr 12/2023, Nr 13/2023, Nr 14/2023).
 • Z-cy Prezesa Zarządu Alinie Kubica za 2019r., 2020r., 2021r. (Uchwały Nr 15/2023, Nr 16/2023, Nr 17/2023).
 • Z-cy Prezesa Zarządu Joannie Macias za 2021r., 2022r. (Uchwały Nr 18/2023, Nr 19/2023).
 • Z-cy Prezesa Zarządu Józefowi Romanowskiemu za 2019r., 2020r., 2021r., 2022r., (Uchwały Nr 20/2023, Nr 21/2023, Nr 22/2023, Nr 23/2023).
 • akceptacji realizacji wniosków z lustracji za lata 2016-2018 (Uchwała Nr 24/2023)
 • uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Połaniec” na lata 2023-2026 (Uchwała Nr 25/2023).
 • przeznaczenia nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2019r., 2020r., 2021r., 2022r. (Uchwały Nr 26/2023, Nr 27/2023, Nr 28/2023, Nr 29/2023).
 • uchwalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach Rady (Uchwała Nr 30/2023).
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia Mieszkaniowa „Połaniec” może zaciągnąć (Uchwała Nr 31/2023).
 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej i przyjęcie Uchwałą Nr 32/2023 wyników tajnych wyborów Rady Nadzorczej SM „Połaniec”.
 2. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i przyjęcie Uchwałą nr 33/2023 wyników tajnych wyborów delegata na X Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie.
 3. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz przyjęcie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Uchwałą Nr 34/2023.
 4. Poinformowanie o terminie i sposobie podania do wiadomości wszystkim członkom Spółdzielni informacji o podjętych przez Walne Zgromadzenie uchwałach.
 5. Zakończenie obrad.

Sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do zapoznania w biurze Zarządu Spółdzielni od dnia 23.05.2023r. w godz. od 800 do 1500.

Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad co najmniej na 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Uzupełniony porządek obrad i projekty uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań wykłada się w lokalu Spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 83 ust. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 9 września 2017r, członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i przekazane w oryginale obsłudze WZ przy podpisywaniu listy obecności i dołączone do protokołu WZ. Członek Spółdzielni może skorzystać z wzoru pełnomocnictwa przygotowanego przez Spółdzielnię lub zredagować jego treść samodzielnie.

Członkowie Spółdzielni i pełnomocnicy biorący udział w Walnym Zgromadzeniu proszeni są o zabranie dokumentu tożsamości.

Do pobrania druk pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej “Połaniec”: Pełnomocnictwo na WZ z danymi 2023

 

You need to be logged in to view the rest of the content. Proszę . Nie masz konta? Dołącz do nas.